Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van kracht sinds 1/09/2019.

 

1. 1. Algemeen

1.1. Website

De internetsite van Zerowastebook wordt gepubliceerd door de vennootschap naar Belgisch recht TEST IT PRODUCTIONS SPRL geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0631.799.503 en met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Roosendaelstraat 219.

De publicatiedirecteur van de Internetsite van Zerowastebook is mijnheer Marc Elferink.

1.2. Identificatie

De Verkoper is de vennootschap naar Belgisch recht TEST IT PRODUCTIONS SPRL geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0631.799.503 en met maatschappelijke zetel te 1190 VORST, Roosendaelstraat 219. Hierna genoemd “Zerowastebook”. Om per e-mail contact met ons op te nemen: contact@zerowastebook.com

 

2. Toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden

2.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “AVV”) worden afgesloten tussen enerzijds Zerowastebook en anderzijds alle fysieke of rechtspersonen die een aankoop wensen uit te voeren op de Website van Zerowastebook (hierna “de Website”), hierna “de Klant” genoemd.

2.2. De Partijen komen overeen dat hun rechtsverhoudingen uitsluitend en zonder voorbehoud zullen worden beheerst door deze AVV.

2.3. De bevestiging van een Bestelling op de Website leidt tot volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AVV door de Klant, die tevens uitdrukkelijk erkent daarvan kennis te hebben genomen alvorens een Bestelling te plaatsen.

2.4. Met het oog op eventuele evoluties van de Website, behoudt Zerowastebook zich het recht voor haar AVV op elk ogenblik te wijzigen door gewoon online wijzigingen aan te brengen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet toepasbaar zijn op Bestellingen die werden geplaatst alvorens de wijziging werd aangebracht.
Het gebruik van de Website na publicatie van de wijzigingen houdt in dat de Klant de wijzigingen van de AVV aanvaardt en wordt beschouwd als een bevestiging van zijn instemming.

2.5. Deze AVV zijn van toepassing gedurende de volledige online bestaansduur van de Website.

2.6. Indien een bepaling uit deze AVV om eender welke reden ontoepasbaar verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van deze AVV onverwijld van kracht.

3. Onderwerp

Deze AVV hebben tot doel de voorwaarden en praktische regels te bepalen waaronder verkoop en levering tussen Zerowastebook en de Klant plaatsvinden. Ze regelen alle nodige stappen voor het plaatsen en opvolgen van de Bestelling door de Partijen.

4. Territorium

Op dit ogenblik beperkt de onlineverkoop van Artikelen door Zerowastebook zich uitsluitend tot België, Frankrijk en Nederland. 

5. Te koop aangeboden artikelen

5.1. Onder artikelen verstaan we de verschillende soorten artikelen die Zerowastebook op haar Website te koop aanbiedt (boeken)

5.2. Zerowastebook biedt ook geschenkbonnen te koop aan. Deze geschenkbonnen kunnen op “digitale” vorm kunnen uitsluitend worden gebruikt op de Website.

 

6. Een klantenaccount openen

6.1. De Klant die een Bestelling wenst te plaatsen op de Website verklaart op het ogenblik van de Bestelling minstens 18 jaar oud te zijn en over volle rechtsbekwaamheid of ouderlijke toestemming te beschikken om op de Website een Bestelling te plaatsen.

Een persoon getroffen door een onbekwaamheid, meer bepaald in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan in geen geval een Bestelling plaatsen op de Website.

Het gebruik van de Website en de diensten die daarop worden aangeboden gebeuren in dat geval onder aansprakelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

6.2. Op het ogenblik van de inschrijving op de Website wordt de Klant verzocht verschillende inlichtingen mee te delen (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, telefoonnummer, BTW-nummer en rechtsvorm voor bedrijven). De Klant kiest zelf zijn wachtwoord en gebruikt zijn e-mailadres als login. Daarna kan hij beschikken over de functies van de Website. Als hij zijn wachtwoord verliest, kan de Klant een e-mail verzenden door te klikken op “wachtwoord vergeten”, hij zal dan per kerende een nieuw wachtwoord ontvangen. Dat kan hij daarna wijzigen (indien hij dat wenst) in zijn klantenaccount, door te klikken op “mijn gegevens wijzigenv

De Klant is verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord. De Klant heeft niet het recht om zijn toegangsinformatie aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken om zich toegang te verschaffen tot deze Website. De Klant stemt er dus mee in om redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden de toegangsinformatie in handen krijgen en om elke onrechtmatige toegang mee te delen aan de Klantendienst van Zerowastebook, via email op contact@zerowastebook.com .

7. Prijzen

7.1. Onze prijzen worden vermeld in euro, inclusief BTW, maar exclusief de deelname in de verzendkosten.

7.2. Voor Artikelen in voorraad geldt de vermelde prijs als effectieve verkoopprijs op het ogenblik van de Bestelling.

7.3. De geldigheid van alle promotieaanbiedingen blijft beperkt tot de geldigheidsduur van het betreffende aanbod en zolang de voorraad in de winkel strekt.

7.4. Zerowastebook behoudt zich het recht voor de prijzen op elk gewenst moment te wijzigen. De Artikelen worden echter gefactureerd op grond van de tarieven die gelden op het ogenblik waarop de Bestelling wordt geplaatst.

7.5. Het BTW-tarief op boeken bedraagt 6%.

8. Bestelling

8.1. De Klant die de Bestelling plaatst wordt als enige verantwoordelijke voor die Bestelling en haar betaling beschouwd, zelfs als de Bestelling geplaatst wordt ten voordele van een derde.

8.2. Voor Artikelen in voorraad controleert Zerowastebook de effectieve voorraad in de winkel alvorens de Bestelling per e-mail aan de klant te bevestigen.

Voor Artikelen die niet in voorraad zijn, wordt de gebruikelijke bevoorradingstermijn vermeld op de steekkaart van het betreffende Artikel. Meteen na ontvangst van het bestelde artikel zendt Zerowastebook de Klant een e-mail.

Voor Artikelen die zich niet in de databank van de Website bevinden, kan de Klant een aanvraag indienen via het contactadres contact@zerowastebook.com. Zerowastebook verbindt zich ertoe deze aanvraag te beantwoorden en het resultaat van zijn opzoekingen mee te delen. Als de opzoekingen een positief resultaat boekten, kan de Klant zijn Bestelling bevestigen om ze geldig te maken.

8.3. Alle bestellingen moeten vooraf betaald worden in euro.

8.4. Een Bestelling wordt slechts definitief en bindend voor Zerowastebook na ontvangst van de betaling. Deze wordt via e-mail aan de Klant bevestigd. Het bevestigingsbericht bevat de naam van de bestelde Artikelen, de prijzen, de betaalformule en de gekozen verzendmethode.

De Klant kan op elk ogenblik de status van zijn Bestelling online controleren door in te loggen op zijn klanteaccount met behulp van zijn login en zijn wachtwoord.

De bestelde Artikelen blijven de eigendom van Zerowastebook zolang de prijs niet volledig en definitief door de Klant werd betaald.

8.5. De transportprijs hangt af van het gewicht van de Bestelling en wordt via de Website berekend. De Klant vindt daar verschillende prijzen, afhankelijk van de bij de bevestiging van de Bestelling gekozen transportmethode.

De firma Bpost zal overgaan tot de levering van de bestelde Artikelen op het door de Klant vermelde afleveradres na de Bestelling. In geval van afwezigheid wanneer de postbode langskomt, ontvangt de Klant een document (zendingsbericht) waarmee hij zijn pakket binnen de 15 dagen na het bezoek van de postbode kan afhalen in het dichtstbijzijnde PostPunt

De Klant kan ook vragen de Bestelling te leveren in een bpost PostPunt van zijn keuze. De firma bpost levert het pakket dan in het gekozen PostPunt 24h nadat het pakket bij Zerowastebook werd afgehaald.

De Klant wordt per SMS of e-mail gewaarschuwd zodra het bestelde Artikel op het PostPunt aankomt. Hij beschikt daarna over 15 dagen om zijn pakket af te halen.

Als één of meer referenties in de bestelling niet beschikbaar zijn zal Zerowastebook alle artikelen wachten om de bestelling te verzenden. Verschillende verzendingen zijn mogelijk als de klant vraagt en betaalt de extra levering.

Voor meer dan 10 artikelen kunt u best contact met ons opnemen via contact@zerowastebook.com

 

9. Garantie en aansprakelijkheid zerowastebook.com

9.1. Tegenover de consumenten garandeert Zerowastebook de producten die zij verkoopt en de diensten die zij biedt in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 over de bescherming van de consument in geval van verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van niet-naleving van een verkocht product moet de consument Zerowastebook precies aanmelden met aangetekende brief of per e-mail (alleen via contact@zerowastebook.com).

Deze garantie dekt alleen de defecten van naleving die op het moment van de levering van goederen bestaan. Defecten of schade als gevolg van onjuist gebruik zoals waterschade, oxidatie, val of botsing, verwaarlozing en slijtage vallen niet onder de garantievoorwaarden.

Als het product voor niet-privé doeleinden wordt gebruikt zijn de beperkte voorwaarden van de garantie van de fabrikant / leverancier van kracht.

9.2. Zerowastebook verbindt zich ertoe de Bestellingen, voor zover ze geplaatst worden voor 17u, klaar te maken op de dag van hun ontvangst en te verzenden binnen de 24 uren na ontvangst van de betaling.

In geval van staking of overmacht mag Zerowastebook gebruik maken van de diensten van een andere transporteur. In dat geval zal de Klant op voorhand van de kosten van deze dienst op de hoogte worden gebracht.

De levertijd van de pakketten stemt overeen met de som van de bestel- en bevoorradingstermijn van de verschillende bestelde Artikelen.

De op de Website vermelde besteltermijnen zijn louter indicatief en zijn niet contractueel bindend voor Zerowastebook. Zerowastebook zal echter in de mate van het mogelijke alles in het werk stellen om de vermelde termijn te respecteren.

9.3. In geval van levering van een verkeerd (foute bestelling door Zerowastebook) of beschadigd Artikel, moet de Klant dat melden aan de Klantendienst van Zerowastebook via email, binnen de 48 uren na ontvangst van het pakket, op straffe van verval.

In dat geval stelt Zerowastebook voor het betreffende bestelde Artikel in te ruilen of terug te betalen en worden de eventuele verzendkosten aan de Klant terugbetaald.

Zerowastebook moet het teruggezonden Artikel ten laatste binnen de 14 dagen ontvangen. Op dat ogenblik gaat Zerowastebook over tot inwisseling of terugbetaling. 

De Klant ontvangt een etiket dat hij kan gebruiken om het Artikel terug te zenden zonder verzendkosten te betalen.

9.4. Zerowastebook kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door het bezoek van eender welke persoon aan de Website of door de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website, door het gebruik van de Website en/of door het geloof gehecht aan eender welke informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de Website afkomstig is.

Zerowastebook kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van ongemak of schade verbonden aan internetgebruik en meer bepaald voor onderbreking van diensten, aanwezigheid van computervirussen of eender welk ander geval van overmacht.

Zerowastebook kan niet aansprakelijk gesteld worden voor te lange leveringstermijnen of in geval van verlies van pakketten of staking.

De Klant draagt alle transportrisico’s. In geval van transportproblemen, moet de Klant zich uitsluitend tot de transporteur richten om klacht in te dienen.

10. Betaling

10.1. De online geplaatste Bestellingen kunnen op verschillende manieren betaald worden met een Visa, Mastercard of Maestro-kredietkaart (onmiddellijke betaling).

10.2. Het betaalverkeer wordt gecontroleerd door de firma MOLLIE. Deze waarborgt de beveiliging van de betalingen en voldoet aan de SSL-normen voor een doeltreffende bescherming van de gegevens. Alle betalingen worden beveiligd door 3-D Secure technologie die het mogelijk maakt de identiteit van de kaarthouder te verifiëren.

11. Herroepingsrecht

11.1. De Klant heeft het recht om Zerowastebook zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief mee te delen dat hij afziet van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde Artikel.

Daartoe moet de Klant het retourformulier invullen en vervolgens via email naar Zerowastebook  verzenden. De bestelde Artikelen mogen in dat geval, voor zover ze in perfecte staat zijn, in hun oorspronkelijke verpakking en volledig, samen met het retourformulier worden teruggezonden naar het adres van Zerowastebook RETOURDIENST Zerowastebook, Test it Productions (Village partenaire), Rue Fernand Bernier 15 1060 SAINT GILLES.

De Klant staat in voor het bewaren van het bewijs van terugzending via de post of op eender welke andere manier naar keuze.

Zerowastebook verbindt zich ertoe de betaling, met uitzondering van de verzendkosten, terug te betalen binnen de 8 dagen na aanvaarding van het bestelde Artikel. De terugbetaling wordt uitgevoerd door overschrijving op de bankrekening van de Klant via de firma MOLLIE. De terugzendkosten zijn voor rekening van de Klant.

11.2. De Klant heeft niet het recht af te zien van zijn aankoop voor audio- en video-opnames of computerprogramma’s waarvan hij de verpakking heeft ontzegeld.

Door de Klant teruggezonden Bestellingen die onvolledig, beschadigd of vuil zijn door toedoen van de Klant worden niet teruggenomen. Als de boeken sporen vertonen die erop wijzen dat ze geheel of gedeeltelijk werden gelezen, zal de terugzending eveneens geweigerd worden.

Tenslotte houdt Zerowastebook zich in geval van misbruik van het herroepingsrecht het recht voor latere bestellingen te weigeren.

12. Verwerking van persoonlijke gegevens en respect voor privacy

De Klant garandeert dat hij bij zijn Bestelling op de Website of bij zijn inschrijving voor andere door de Website aangeboden diensten exacte en volledige gegevens opgeeft.

Zerowastebook waarborgt de vertrouwelijkheid van alle gegevens die de Klant bij zijn inschrijving op de Website meedeelt. Zerowastebook verzamelt deze persoonlijke gegevens op haar Website voor de volgende doeleinden:

·       een klantendatabase opstellen

·       Newsletters verzenden naar Klanten die deze wensen te ontvangen en die zich abonneren.

 

Zerowastebook is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Op grond van de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (08/12/1992) beschikt de Klant over een recht van toegang, wijziging, rectificatie, en eventueel verwijdering van zijn persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn. Elke aanvraag in dat verband moet ofwel per email aan de Klantendienst van Zerowastebook worden gericht, ofwel schriftelijk op het volgende adres: Test it Productions, Roosendaelstraat 219 in Vorst 1190.

Om uw abonnement op de Newsletter op te zeggen volstaat het te klikken op“uitschrijving”in het juiste rubriek. De Klant zal de Newsletter dan niet langer ontvangen.

 

13. Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de Website is exclusieve eigendom van Zerowastebook. Alle informatie, logo’s, tekeningen, foto’s, slogans, stijlgidsen en alle teksten in het algemeen worden beschermd door het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten overal in de wereld.

Elk gebruik in welke vorm dan ook vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van Zerowastebook. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

Gebruikers die beschikken over een internetsite en die voor persoonlijk gebruik op die site een link willen plaatsen die rechtstreeks naar de pagina van de Website van Zerowastebook verwijst moeten daarvoor verplicht een schriftelijke toestemming vragen aan Zerowastebook.

In elk geval moet elke link, zelfs indien daarmee stilzwijgend werd toegestemd, verwijderd worden op eenvoudig verzoek van Zerowastebook.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 Niet-naleving door de Klant, ongeacht waar hij zich bevindt, van enige bepaling van deze AVV en in het algemeen alle problemen met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie of de geldigheid daarvan, zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

15. Alternatieve geschillenbeslechting

Als u een geschil met Zerowastebook hebt, met betrekking tot goederen of diensten online gekocht, mag u de website gewijd aan de online geschillenbeslechting in de EU gebruiken. Deze website is gratis beschikbaar in alle talen van de EU.

Als u een klacht via deze website voert in moeten u en Zerowastebook instemmen met een buitengerechtelijke instelling die zal uw geschil behandelen. Elke instelling heeft zijn eigen regels en procedures die betaald kunnen worden. Maar geen paniek: u mag hulp en informatie krijgen bij uw nationale contactpunt in elk stadium van de procedure.